אובמ

תונשמ תעבונה םימה תקוצמ רואל תונורחאה םינשב
,תרושקתה ילכב תוקולח תועד תועמשנ ,תובר תרוצב
.םיחרזאה ברקב הגאדו הלהבל תומרוגה

תועצמאב עיגרהל תוסנמו תויושרה תובצנ םלומ
.היעבל םייטנוולר תונורתפ תעצה

,גאדומהו "ןטקה חרזאה" עדוי המ קודבל הסננ וז הדובעב
,"ןכסחה חרזאה" ימיטפוא חרזא עדיש יאדכ המ
(םימה ביצנ)היעבה םע דדומתהל תויושרה תורזוע דציכ
.(תויושרה גיצנ)רוביצל ןהלש םירסמה םהמו