בוקמ תניעו ץיבוקבל תינור, באירא תירוא :ובתכ
"םיעדמ תארוהב טנרטניאה בוליש" סרוק תרגסמב הנכוה תוליעפה
(ס"שת ץיק, ד"ימת טקיורפ)


Maryline Sade ©